- 19%
4,290,000đ
5,290,000đ
Mua ngay

Số bài học

5

Thời lượng video

17:14:14

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh là chiến lược tốt nhất để có thể giảm thiểu rủi ro hoạt động và tài chính cho tổ chức. Khóa học này nhằm làm rõ với các học viên về tầm quan trọng của các biện pháp kiểm soát nội bộ hiệu quả đối với các mục tiêu tuân thủ, hoạt động và tài chính bằng các phương pháp và công cụ thực tế. Học viên có thể áp dụng ngay vào công việc hiện tại của mình.  

Khóa đào tạo 2 ngày sẽ trang bị cho các học viên các kiến thức về rủi ro và kiểm soát cho phép học viên có thể xác định các chốt kiểm soát yếu kém cũng như vận hành các hoạt động kiểm soát hiệu quả cho các quy trình kinh doanh chính của tổ chức, bao gồm quy trình mua sắm, thanh toán, bán hàng, thu tiền, quản trị thanh khoản, quản lý hàng tồn kho và tài sản cố định.

Học viên cũng sẽ được học cách xây dựng Danh mục hoạt động kiểm soát nội bộ để đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đang áp dụng tại tổ chức của mình.

Học viên có thể thu được các kiến thức sau từ khóa học:

 Hiểu rõ về khái niệm Hệ thống Kiểm soát nội bộ.

 Xác định rõ tầm quan trọng và các hạn chế của Hệ thống Kiểm soát nội bộ.

 Xác định rõ các mục tiêu của Hệ thống Kiểm soát nội bộ.

 Xác định rõ 5 cấu phần của Hệ thống Kiểm soát nội bộ.

 Hiểu rõ các cấu phần của môi trường kiểm soát hiệu quả.

 Phương pháp đánh giá thiết kế và sự hiệu quả trong vận hành của Hệ thống kiểm soát nội bộ hiện tại của tổ chức mình.

 Nắm vững được 10 hoạt động kiểm soát nội bộ phổ biến nhất trên thế giới để quản trị các rủi ro tài chính và rủi ro hoạt động.

 Hiểu rõ về cách thức đánh giá tầm quan trọng của thông tin, công tác truyền thông và giám sát hoạt động đối với Hệ thống Kiểm soát nội bộ. 

 Xác định được các rủi ro trọng yếu và các mục tiêu kiểm soát trong các quy trình hoạt động chính của tổ chức nói trên.

 Được trang bị phương pháp và kỹ thuật đánh giá được sự phù hợp về thiết kế và sự hiệu quả trong vận hành của các hoạt động kiểm soát chi tiết trong các quy trình kiểm soát nêu trên đây.

 Nắm vững được công cụ Danh mục hoạt động kiểm soát sử dụng để đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ hiện tại của tổ chức mình với các mẫu biểu cụ thể.

Nội dung đào tạo chính

PHẦN I – KHUNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TÍCH HỢP COSO

Phân biệt Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro và Tuân thủ

 Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro và Tuân thủ là gì.

 Hệ thống kiểm soát nội bộ - hiểu sai và đúng.

 Tại sao Hệ thống kiểm soát nội bộ thất bại

Giới thiệu về Hệ thống kiểm soát nội bộ

 Định nghĩa Hệ thống kiểm soát nội bộ

 Tầm quan trọng của Hệ thống kiểm soát nội bộ

 Các bên chịu trách nhiệm về Hệ thống kiểm soát nội bộ

 5 cấu phần của Hệ thống kiểm soát nội bộ

 Khung quy định quốc tế về Hệ thống kiểm soát nội bộ (COSO)

Môi trường kiểm soát

 Các cấu phần chính của môi trường kiểm soát 

 Các đặc điểm của các cấu phần trong một môi trường kiểm soát hiệu quả

 Các yêu cầu phòng chống gian lận.

Đánh giá rủi ro

 Định nghĩa Quản trị rủi ro

 Mục đích của Quản trị rủi ro

 Các phương pháp đánh giá rủi ro

 Phân loại rủi ro

 Quản trị các rủi ro

Các hoạt động kiểm soát nội bộ

 10 hoạt động kiểm soát nội bộ phổ biến nhất

 Phân loại các hoạt động kiểm soát nội bộ

 Các đặc điểm của một Hệ thống kiểm soát nội bộ

 Thiết kế và vận hành hiệu quả của Hệ thống kiểm soát nội bộ

 Phương pháp đánh giá sự phù hợp về thiết kế và hiệu quả về vận hành của Hệ thống kiểm soát nội bộ

Thông tin và truyền thông 

 Các loại thông tin và công tác truyền thông

 Các phương pháp truyền thông 

 Đánh giá thông tin và truyền thông

 Cách thức truyền thông hiệu quả

Hoạt động giám sát

 Định nghĩa hoạt động giám sát

 Lợi ích của hoạt động giám sát

 Các cơ chế giám sát khác nhau

 Các đặc điểm của một quy trình giám sát hiệu quả

PHẦN II – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÁC QUY TRÌNH CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với quy trình từ mua sắm đến thanh toán

 Các loại rủi ro chính liên quan đến quy trình từ mua sắm đến thanh toán

 Rủi ro gian lận liên quan đến quy trình từ mua sắm đến thanh toán

 Các hoạt động kiểm soát chính trong các quy trình chi tiết:

- Đề nghị mua sắm và đặt hàng

- Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp

- Thanh toán

- Tài khoản phải trả nhà cung cấp và đối chiếu công nợ

 Xây dựng Danh mục kiểm soát cho quy trình từ mua sắm đến thanh toán.

Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với quy trình bán hàng, thu tiền và quản lý thanh khoản 

 Các loại rủi ro chính liên quan đến quy trình bán hàng, thu tiền và quản lý thanh khoản

 Rủi ro gian lận liên quan đến quy trình bán hàng, thu tiền và quản lý thanh khoản

 Các hoạt động kiểm soát chính trong các quy trình chi tiết:

- Đánh giá tín dụng khách hàng

- Nhận đơn đặt hàng và phát hành hóa đơn

- Thu tiền mặt và thu hồi nợ

- Ghi nhận doanh thu và đối chiếu công nợ

 Xây dựng Danh mục kiểm soát cho quy trình bán hàng, thu tiền và quản lý thanh khoản.

Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với quy trình quản lý hàng tồn kho 

 Các loại rủi ro chính liên quan đến quy trình quản lý hàng tồn kho

 Rủi ro gian lận liên quan đến quy trình quản lý hàng tồn kho

 Các hoạt động kiểm soát chính trong các quy trình chi tiết:

- Đặt mua hàng tồn kho

- Nhận hàng

- Xuất hàng tồn kho

- Bảo vệ hàng tồn kho và phân công trách nhiệm

- Điều chuyển và thanh lý hàng tồn kho

 Xây dựng Danh mục kiểm soát cho quy trình quản lý hàng tồn kho.

Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với quy trình quản lý tài sản cố định 

 Các loại rủi ro chính liên quan đến quy trình quản lý tài sản cố định

 Rủi ro gian lận liên quan đến quy trình quản lý tài sản cố định

 Các hoạt động kiểm soát chính trong các quy trình chi tiết:

- Mua tài sản cố định

- Ghi nhận tài sản cố định

- Bảo vệ tài sản cố định và phân công trách nhiệm

- Điều chuyển và thanh lý tài sản cố định

 Xây dựng Danh mục kiểm soát cho quy trình quản lý tài sản cố định.


Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

4,290,000 đ Đăng ký