Tác giả

Trần Minh Phương
MSc, CIA, COSO IC, FCCA, CPA - CEO - PROTRAIN


Protrain đặt sứ mệnh xây dựng nguồn lực Kiểm toán nội bộ, Kiểm  soát nội bộ và Quản trị rủi ro Việt Nam chuyên nghiệp, bài bản và hiện đại theo chuẩn Quốc tế, góp phần tạo nên sự thịnh vượng và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

                                                               
                                                                Phương Trần 

                                                                   CEO - ProTrain

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP


       

       

Giới thiệu các sản phẩm/ dịch vụ của PROTRAIN